✅ ویژگی های روابط سالم:

1️⃣ "حمایت می کنم، و متقابلا مورد حمایت قرار می گیرم."

2️⃣ "اعتماد دارم، و متقابلا مورد اعتمادم."

3️⃣ "احساس می کنم که می توانم خودم باشم."


4️⃣ "از نوع برخوردم در این رابطه خشنودم."

5️⃣ "تعارضات، مشاجرات و تنش ها همواره به گونه ای رضایت بخش بین من و او حل می شود."

6️⃣ "با یکدیگر سازش داریم."

7️⃣ "اگر بخواهم می توانم با افراد دیگر وقت بگذرانم."

8️⃣ "در مورد زندگی ام، این منم که تصمیم می گیرم."

9️⃣ "به نظرات یکدیگر احترام
می گذاریم، حتی اگر موافق آن نظر نباشیم."

"در زمان بهبودی از اعتیاد و فقدان، این شخص پشتیبان من است."

"در کنار او احساس امنیت
می کنم؛ حس می کنم برای او فرد مهمی هستم؛ دوستم دارد."


#برشی_از_کتاب
#ذهن_آگاهی_در_رفتارهای_اعتیادآور
✍ اثر: #ربکا_ای_ویلیامز/ #جولی_اس_کرافت
ترجمه: #دکتر_علی_صاحبی/ #مهدی_اسکندری/ #شیدا_لطفعلیان
انتشارات: #سایه_سخن

منبع : #آموزش_مطالب_زناشویی#سیاست_ها#نکات_خانه_داری و ...ویژگی های روابط سالم
برچسب ها : مورد ,متقابلا مورد ,روابط سالم